Kup
bilet
UWAGA KONKURS! WYGRAJ BILET NA FEM!

Zapraszamy do udziału w konkursie, organizowanym na facebookowym profilu FEM Fitness Experience Management

Do wygrania 2 bilety na Kongres FEM.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

pod postem konkursowym na fanpage Kongresu FEM Fitness Experience Management udzielić odpowiedzi na pytanie: Dlaczego właśnie Ty powinieneś otrzymać bilet na Kongres FEM?

Konkurs trwa od 10.01 do 17.01.2019 do godziny 23.59.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18.01.2019.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU „EDUKACJA DLA BRANŻY FITNESS”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w
konkursie „Edukacja dla Branży Fitness”, (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”), jest International Center of Events II sp. z o.o. w
Warszawie, ul. Gierdziejewskiego 7/25A 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS za numerem KRS: 577106, REGON: 362709548,
NIP: 5223040588.
§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zgłosić się do Konkursu za zgodą
przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi
oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku, którzy w okresie trwania Konkursu
poprawnie wypełnią formularz konkursowy oraz spełnią pozostałe warunki wymagane „Regulaminem”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani członkowie rodzin pracowników Organizatora.
§3 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wypełnieniem warunków konkursu
2. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.
3. Zgłoszenie uważa się za ważne w momencie, gdy zostanie wykonane zadanie konkursowe:

- pod postem konkursowym na fanpage Kongresu FEM Fitness Experience Management udzielona zostanie odpowiedź na pytanie:  Dlaczego właśnie Ty powinieneś otrzymać bilet na Kongres FEM?

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia.
§4 OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs trwa od 10.01 do 17.01.2019 do godziny 23.59.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18.01.2019.
3. Zwycięzcę wyłoni specjalnie powołana do tego celu Komisja Konkursowa, w skład której wchodzi: Bartłomiej
Pomarański, Edyta Owczarek, Jakub Mazek, Ilona Wilk, Marlena Kardasińska,
4. Do dnia 19 stycznia 2019r. na Portalu zostanie opublikowana informacja o Zwycięzcy Konkursu na stronie
www.konferencjapei.pl
§5 NAGRODY
1. Organizator Konkursu przyznaje zwycięzcy podwójny, bilet uczestnictwa w dwudniowym Kongresie FEM
Fitness Experience Management, który odbędzie się 7-8 marca 2019 roku w hotelu Marriott.
2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w Konkursie na
nagrody innego rodzaju, a w przypadku nagród rzeczowych – wypłaty równowartości nagrody w formie
pieniężnej.
§7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
2. Uczestnik Konkursu akceptując regulamin udziela licencji, tj. upoważnia Organizatora do korzystania z
utworów lub/i ich fragmentów, stanowiących realizację zadania konkursowego, poprzez ich publikację w
Internecie, w tym na Stronie Internetowej, na portalu należącym do Organizatora www.kongresfem.pl Zgoda
udzielana jest poprzez odhaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym.
§8 INFORMACJE O KONKURSIE
1. Wszelkie informacje o konkursie udostępnione będą do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w Zakładce
Konkursowej, przynajmniej do dnia wręczenia nagród.
2. W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej www.kongresfem.pl mogą pojawiać się bieżące informacje
oraz relacje z przebiegu Konkursu.
§9 DANE OSOBOWE
Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia do Konkursu udostępnia Organizatorowi w tym celu swoje dane osobowe, to
stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu:
1. Administratorem danych osobowych będzie Organizator konkursu.
2. Organizator będzie przetwarzał otrzymane od zgłaszającego dane osobowe w celach:
a) prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców;
b) realizacji przez Organizatora obowiązków prawnych wynikających z organizacji Konkursu i przyznania nagród
zwycięzcom, np. obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych;
c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub osoby trzeciej w związku z przebiegiem i
wynikami Konkursu, np. w celu dochodzenia roszczeń, albo obrony przed takimi roszczeniami.
3. Podanie przez zgłaszającego poszczególnych danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do
należytego zgłoszenia udziału w Konkursie.
4. Przekazane Organizatorowi dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż okres, w którym
mogą ujawnić się roszczenia związane z Konkursem, czyli przez 4 lata od końca roku, w którym odbył się
Konkurs, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok zastrzeżony jest na
wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
5. Udostępnione Organizatorowi przez zgłaszającego dane osobowe mogą zostać przez Organizatora przekazane
następującym grupom odbiorców:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz przysługujących tym
podmiotom kompetencji, np. organowi nadzorczemu, kontrolującemu prawidłowość przetwarzania danych
osobowych przez Organizatora, organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości itp.
b) osobom zatrudnionym u Organizatora na jakiejkolwiek podstawie prawnej – w zakresie, w jakim osoby te
zostały upoważnione przez Organizatora do poszczególnych czynności związanych z Konkursem;
c) partnerom i podwykonawcom Organizatora, którym Organizator powierzył poszczególne procesy biznesowe
obejmujące czynności związane z realizacją Konkursu, albo dochodzeniem
roszczeń związanych z Konkursem lub obrony przed takimi roszczeniami – w zakresie, w jakim te dane są im
niezbędne do właściwego świadczenia przez nich usług na rzecz Organizatora.
6. W związku z przetwarzaniem powierzonych Organizatorowi przez zgłaszającego danych osobowych, osoba,
której te dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych („prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
 osoba ta wniosła skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych;
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; d) żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 kwestionuje ona prawidłowość swoich danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian
ich ograniczenia,
 Organizator nie potrzebują już danych, ale osoba ta potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń,wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z jej szczególną
sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku gdy uzna ona, iż przetwarzanie przez Organizatora jej
danych osobowych narusza normy prawne.
7. Przekazane Organizatorowi dane osobowe osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
8. We wszelkich sprawa związanych z ochroną danych osobowych i realizacją uprawnień, o których mowa
powyżej, można się kontaktować z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@icevents.pl
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wypełnienie postanowień konkursu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i/lub jego części. Zmiany wymagają dla swej
skuteczności opublikowania w Zakładce Konkursowej przyszłość i wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia informacji o Uczestniku i pracy konkursowej, celem
prawidłowej realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz podania do publicznej wiadomości informacji o
zwycięzcy i nagrodzonym projekcie.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie normy prawne
powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności wynikające z
odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla m.st. Warszawy.
6. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać w formie korespondencji pisemnej na adres email:
fem@icevents.pl; rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.