Kup
bilet
Uwaga Konkurs! Stawiasz na rozwój? My to premiujemy!

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w Konkursie, w którym możecie wygrać atrakcyjny zestaw nagród zawierający:

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy w dniach 20-21.02.2019 dokonają zakupu biletu na Kongres FEM oraz odpowiedzą na pytanie:

Które z wystąpień podczas kongresu FEM jest dla Ciebie najbardziej interesujące?

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was kolejną niespodziankę - kod rabatowy KONKURS obniżający cenę biletu aż o 30%!

Bilet na Kongres FEM kupicie na https://kongresfem.pl/kup-bilet/ 

Życzymy powodzenia!

REGULAMIN Konkursu – Stawiasz na swój rozwój to – my to premiujemy !

1 Postanowienia ogólne

 1. Akcja o nazwie „Stawiasz na swój rozwój to – my to premiujemy !” odbywająca się w dniach 20-21.02.2019 organizowany jest w celu nagrodzenia osób, które stawiają na rozwój w branży fitness, wykupując w dniach 20-21.02 bilet uczestnictwa w Kongresie FEM Fitness Experience Management.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma IC Events pod adresem: ul. Gierdziejewskiego 7/25A
  02-495 Warszawa, (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223039295 (dalej „Organizator”).
 3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Akcji, przebieg, a także nadzór nad przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
 4. Akcja będzie odbywać się w social mediach Kongresu FEM , w terminie 19.02.2019 – 22.02.2019
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540).

2 Definicje:

• Uczestnik – osoba biorąca udział w konkursie, spełniająca warunki konkursu,

• konto w serwisie Facebook – aktywne konto zarejestrowane w serwisie pod adresem internetowym WWW.facebook.pl

• Nagroda za I miejsce– bilet VIP na Kongres Sprzedażowy – National Sales Congress, kubek, koszulka, dwuosobowe zaproszenie na targi FIWE,

• Nagroda gwarantowana – 10% zniżki na wybrany bilet na Kongres Sprzedażowy National Sales Congress

3 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 rok życia,
 2. Przystąpienie do akcji możliwe jest jedynie w czasie trwania Konkursu.
 3. Przystąpienie do Akcji oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.
 4. W Akcji Stawiasz na swój rozwój – my to premiujemy nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin, jednak nie mają prawa do głównej nagrody. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Uczestnictwo w Stawiasz na swój rozwój – my to premiujemy ma charakter dobrowolny.
 6. Uczestnictwo w Stawiasz na swój rozwój – my to premiujemy jest bezpłatne.
 7. Uczestnictwa w Stawiasz na swój rozwój – my to premiujemy, jak również praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

4 Zasady i przebieg Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniach 20-21.02.2019 wykupią bilet uczestnictwa w Kongresie FEM i odpowiedzą na pytanie (podczas zakupu biletu) - Które z wystąpień podczas kongresu FEM jest dla Ciebie najbardziej interesujące?
 2. 22.02 specjalnie powołana komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzcy. O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani 22.02.2019. Nagrodą główną w konkursie jest bilet VIP na Kongres Sprzedażowy – National Sales Congress, kubek, koszulka, dwuosobowe zaproszenie na targi FIWE,
 3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
 4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody przewidzianej w niniejszym Regulaminie lub nie odebranie jej w wyznaczonym terminie Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Akcji
 5. Uczestnikom Akcji nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w pieniądzu.

5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zakończenia konkursu na e-mailem: i.wilk@icevents.pl z dopiskiem „Konkurs”. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu, lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
 3. a) prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami,
 4. b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w jego wizerunek.

7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie kongresu FEM
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez IC Events danych osobowych podawanych podczas dokonywania rejestracji oraz danych zawartych w regulaminie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest IC Events. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie zmianę danych powinno zostać wysłane na adres email i.wilk@icevents.pl lub listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe zawarte w Karcie Uczestnictwa podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
 3. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Akcji, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.